Warsztaty

Badania terenów zdegradowanych i metody remediacji
Dostęp do baz danych geologicznych
Problemy i perspektywy rozwoju geotermii niskotemperaturowej
Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego w związku z wprowadzeniem do stosowania przez GDDKiA
Badania terenów zdegradowanych i metody remediacji

6:30-10.00   Śniadanie

11:00-12:00 Rejestracja i powitalna kawa

Czas trwania warsztatów: 12:00-16:30

Prowadzący: Sylwia Janiszewska, Ewa Iwanicka
REMEA Sp. z o. o., Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych

12:00-12:05 Powitanie uczestników

12:05-13:05 Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi w kontekście projektowania remediacji

 • Cel prowadzenia badań środowiskowych gruntu
 • Podstawy prawne oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 • Etapy prowadzenia badań

13:05-13:35 Sporządzanie planu pobierania próbek – ćwiczenie do wykonania

13:35-14:00 Dyskusja

14:00-14:30 Przerwa kawowa, bufet dań zimnych

14:30-15:30 Wykonanie remediacji – przykłady realizacji

 • Metody remediacji terenów zanieczyszczonych
 • Remediacja, jako działanie mające na celu zmniejszenie substancji
  powodujących ryzyko
 • Przypadki ograniczenia lub zaniechania od wykonywania remediacji – usunięcia
  gruntów zanieczyszczonych

15:30-16:00 Remediacja krok po kroku – studium przypadku – ćwiczenie do wykonania

16:00-16:30 Dyskusja i zakończenie warsztatów

18:00-21.00   Kolacja

Dostęp do baz danych geologicznych

6:30-10.00   Śniadanie

11:00-12:00 Rejestracja i powitalna kawa

Czas trwania warsztatów: 12:00-14:00

Prowadzący: Wojciech Paciura, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB

12:00-12:05 Powitanie uczestników

12:05-14:00 Korzystanie z internetowych aplikacji Centralnej Bazy Danych Geologicznych – CBDG

 • CBDG – informacje ogólne
 • Zasady korzystania – podstawy prawne
 • CBDG Dokumenty – aplikacja do wyszukiwania archiwalnych dokumentacji, przygotowanie zamówienia do archiwum
 • CBDG Otwory – aplikacja do wyszukiwania otworów wiertniczych, informacje o rdzeniach wiertniczych oraz analizach i pomiarach wykonanych w otworach
 • CBDG GeoLOG – mobilna aplikacja mapowa, szybki wgląd do danych
  geologicznych na mapach
 • CBDG GEOLOGIA – portal mapowy, zaawansowane możliwości przeszukiwania danych przestrzennych
 • CBDG Menedżer pobierania – pobieranie plików z danymi przestrzennymi, korzystaniez pobranych plików SHP
 • CBDG GIS – informacje o wszystkich geologicznych danych przestrzennych w jednym miejscu
 • Dyskusja i zakończenie warsztatów

14:00-14:30 Przerwa kawowa, bufet dań zimnych

18:00-21.00   Kolacja

Problemy i perspektywy rozwoju geotermii niskotemperaturowej

6:30-10.00   Śniadanie

14:00-14:30 Rejestracja i powitalna kawa, bufet dań zimnych

Czas trwania warsztatów: 14:30-16:30

Prowadzący: Grzegorz Ryżyński, Mateusz Żeruń
Państwowy Instytut Geologiczny – PIB

14:30-14:35 Powitanie uczestników

14:35-15:45 Przegląd informacji dotyczących niskotemperaturowej energii geotermalnej

 • Geotermia niskotemperaturowa – wprowadzenie i definicje
 • Możliwości wykorzystania płytkiej energii geotermalnej – stosowane rozwiązania
 • Oszacowanie całkowitej zainstalowanej mocy grzewczej gruntowych pomp ciepła w Polsce wg stanu istniejącego na 2020 r. oraz w świetle prognoz rozwoju rynku do 2030 r.
 • Gruntowe pompy ciepła na tle innych OZE, rola gruntowych pomp ciepła w realizacji celów strategii PEP2040
 • Budowa i eksploatacja gruntowych pomp ciepła. Odnawialne ogrzewanie i
  chłodzenie budowli, typy stosowanych gruntowych wymienników ciepła.
 • Nowoczesne rozwiązania w geotermii niskotemperaturowej – termoaktywne elementy budowlane
 • Projektowanie gruntowych pomp ciepła – założenia do projektowania dolnego źródła ciepła
 • Projekty robót geologicznych wykonywanych celu pozyskania ciepła ziemi.
 • Test Reakcji Termicznej
 • Wyznaczanie efektywnej przewodności cieplnej gruntów i skał metodami
  laboratoryjnymi
 • Narzędzia GIS stosowane do sporządzania map potencjału geotermii
  niskotemperaturowej
 • Źródła informacji geologicznej
 • Dostępne wytyczne branżowe (PORT PC, GEOTRAINET)
 • Zagrożenia środowiska. Ochrona wód podziemnych
 • Dokumentowanie robót geologicznych

15:45-16:30 Projekty robót geologicznych – wybrane przykłady. Dyskusja i aspekty praktyczne oraz demonstracja aparatury laboratoryjnej wykorzystywanej do wyznaczania przewodności cieplnej gruntów i skał

18:00-21.00   Kolacja

Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego w związku z wprowadzeniem do stosowania przez GDDKiA

6:30-10.00   Śniadanie

11:00-12:00 Rejestracja i powitalna kawa

12:00-12:05 Powitanie uczestników

12:05-12:35 Bieżące doświadczenie i problemy w projektowaniu badań wg „Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego

Czas trwania warsztatów: 12:00-16:30

Prowadzący:  Elżbieta Falkiewicz, Tomasz Skowera
Wydział Gruntów, Geologii i Geotechniki, Departament Technologii Budowy Dróg GDDKiA

W ramach prelekcji zostaną wskazane oraz omówione doświadczenia GDDKiA związane z projektowaniem badań dla etapu STEŚ w oparciu o „Wytyczne…” począwszy od pozyskania i analizy danych archiwalnych, poprzez wykonanie i udokumentowanie wizji terenowej, na metodyce kończąc. Na przykładzie wybranej inwestycji drogowej zaprezentowane zostaną poszczególne czynności niezbędne do prawidłowego zaprojektowania badań oraz – finalnie – do właściwej oceny ryzyka geologicznego i warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych. Przedstawione zostaną również typowe błędy wynikające z ignorowania lub braku zrozumienia obowiązujących wymagań.

12:35-14:00 Projektowanie i wykonywanie badań podłoża budowlanego wg „Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego” cz. 1

Prowadzący: Edyta Majer, Marta Sokołowska, Zbigniew Frankowski, Grzegorz Pacanowski, Jarosław Kos, Krzysztof Majer, Michał Jaros 
Państwowy Instytut Geologiczny – PIB 

 • Źródła danych o terenie na potrzeby projektowania i dokumentowania
 • Wizja terenowa, kartowanie – sposób wykonania
 • Projektowanie badań geofizycznych na etapie STEŚ I KP
 • Projektowanie wierceń i sondowań m.in. na podstawie wyników badań geofizycznych
 • Identyfikacja i badanie osuwisk

14:00-14:30 Przerwa kawowa, bufet dań zimnych

14:30-16:30 Projektowanie i wykonywanie badań podłoża budowlanego wg „Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego” cz. 2

Prowadzący: Edyta Majer, Marta Sokołowska, Alicja Grabowska, Grzegorz Pacanowski, Zbigniew Frankowski
Państwowy Instytut Geologiczny – PIB 

Prowadzący: Ewa Iwanicka
REMEA Sp. z o. o.
Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych

 • Identyfikacja i badanie terenów zanieczyszczonych
 • Opis, oznaczanie i klasyfikowanie gruntów według normy PN-EN ISO 14688
 • Opis, oznaczanie i klasyfikowanie skał według normy PN-EN ISO 14689
  • klasyfikacja GSI (Geological Strength Indeks),
  • klasyfikacja RQD (Rock Quality Designation),
 • Dobór kategorii i klasy jakości prób gruntów i skał na potrzeby parametryzacji warstw gruntów i
  skał
 • Zasady wydzielania warstw gruntów i skał, parametryzacja, wyznaczanie miejsc zagrożeń na
  potrzeby konstruowania modelu geologicznego
 • Urabialność podłoża budowlanego – ocena na podstawie badań geofizycznych

Dyskusja i zakończenie warsztatów

18:00-21.00   Kolacja